Back to Top

NASLOVNICA

NOVOSTI

U RAZDOBLJU OD 29.06.2021. – 29.08.2021. SANITARCI NEĆE DOLAZITI U SLUNJ ZBOG GODIŠNJIH ODMORA TE S RADOM POČINJU 30.08.2021.g.

 

ZA SVE  EVENTUALNE  HITNOSTI, JAVITI SE U ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE U KARLOVCU,  DR.V. MAČEKA 48 (STARA BOLNICA DUBOVAC), 1. KAT DESNO. (TEL.  047/411-299)

.Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Slunj, na mandat od četiri godine.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
 • potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik).

 

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a, s naznakom “Natječaj za ravnatelja  – ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320414.html.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Slunj kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

 

 

            Dom zdravlja Slunj

 

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost doktorice u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 03  u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6.,  u očekivanom trajanju od 1 godine.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi                     pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz

            područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 03 CETINGRAD“.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320023.html

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=115373646

 

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

 

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan uz simboličnu najamninu i korištenje službenog automobila.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Slunj kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju, te poništiti natječaj.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 01  u Slunju, Pltvička 18a u očekivanom trajanju od 1 godine.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad (presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama – od 24. ožujka 2021.g. produljen do 30. srpnja 2021.g.                                Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 01 SLUNJ“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju uz simboličnu najamninu.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

NN 29/2021 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8313881.html

VAŽNA OBAVIJEST!

POŠTOVANI PACIJENTI!

U DOMU ZDRAVLJA SLUNJ JE DANA 3. PROSINCA 2020. GODINE U DOGOVORU S KARLOVAČKOM ŽUPANIJOM ZAPOČELO BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE NA COVID-19.

SVAKA OSOBA KOJA DOBIJE SIMPTOME COVIDA-19 (POVIŠENA TJELESNA TEMPERATURA, KAŠALJ, UMOR, BOLOVI, GRLOBOLJA, PROLJEV, GLAVOBOLJA, GUBITAK OSJETA MIRISA I OKUSA, OSIP, PROMJENA BOJE PRSTIJU NA RUKAMA I NOGAMA ILI TEŠKE SIMPTOME KAO ŠTO SU OTEŽANO DISANJE ILI GUBITAK DAHA, BOL ILI PRITISAK U PRSIMA, GUBITAK SPOSOBNOSTI GOVORA ILI KRETANJA) TREBA OBAVEZNO NAZVATI SVOG LIJEČNIKA OBITELJSKE/OPĆE MEDICINE KOJI ĆE PO STRUČNOJ PROCJENI STANJA UPUTITI NA BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE.

TESTIRANJE SE PROVODI SA STRAŽNJE STRANE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA SLUNJ, PLITVIČKA 18 A – ULAZ U PEDIJATRIJSKU ORDINACIJU – PRATITI NATPISE I STRJELICE PRILIKOM PRILASKA OBJEKTU – SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 9,00 SATI, U TRAJANJU OVISNO O BROJU TESTIRANIH PACIJENATA.

VOZAČE MOLIMO DA OSTANU U AUTOMOBILIMA NASUPROT ULAZA U PEDIJATRIJU, A PJEŠACI TREBAJU PRIČEKATI ISPRED ULAZA, UZ OBAVEZAN RAZMAK, GDJE ĆE IM SE UZETI UZORAK ČIJI PROCES TRAJE SVEGA NEKOLIKO SEKUNDI.

O REZULTATIMA TESTIRANJA ĆE SVI BITI OBAVIJEŠTENI ODMAH PO ZAVRŠETKU TESTIRANJA, A NALAZ SA QR KODOM ISPISAN NA PAPIR ILI DOSTAVLJEN NA E-MAIL ADRESU TESTIRANE OSOBE – UKOLIKO JE NALAZ NEGATIVAN, A UKOLIKO JE POZITIVAN BIT ĆE PROSLIJEĐEN IZABRANOM LIJEČNIKU OBITELJSKE/OPĆE MEDICINE, KOJI ĆE U OVISNOSTI OD REZULTATA TESTIRANJA PACIJENTU DATI  DALJNJE UPUTE.

O POZITIVNIM NALAZIMA ĆE ISTI DAN BITI OBAVJEŠTENA I EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE KOJI ĆE TAKOĐER KONTAKTIRATI POZITIVNE PACIJENTE I DAVATI IM DALJNJE UPUTE.

MOLIMO BUDITE KRAJ SVOJIH TELEFONA/MOBITELA I POSTUPAJTE U SVEMU SUKLADNO UPUTAMA SVOJIH OBITELJSKIH LIJEČNIKA KAO I UPUTAMA EPIDEMIOLOGA.

ZA SVA DODATNA PITANJA VEZANA ZA TESTIRANJE U DOMU ZDRAVLJA SLUNJ MOŽETE SE JAVITI I NA E-MAIL ADRESU:  slunj.testiranje@gmail.com

Dom zdravlja Slunj 

 OBITELJSKA /OPĆA MEDICINA

Obiteljska/opća medicina, kao temeljni dio primarne zdravstvene zaštite, osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za pojedince i obitelji. 

 DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Dentalna zdravstvena zaštita je polivalentna služba koja pruža usluge preventive, konzervativnog liječenja, estetike i protetike.

 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

Zdravstvena zaštita žena, odnosno medicinska grana ginekologije i opstetricije bavi se bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava.

 LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Medicinsko-biokemijski laboratorij DZ Slunj je ugovorni laboratorij HZZO-a i pruža laboratorijske usluge osiguranicima HZZO-a opće/obiteljske medicine.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

 Zdravstvena zaštita predškolske djece je grana medicine koja se bavi djetetom i njegovom obitelji. Dio je integralnog pristupa u cilju unaprjeđenja zdravlja djece.

  RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Radiologija je grana medicine koja uporabom ionizirajućeg zračenja, kao i ultrazvučnih valova, omogućuje prikaz unutrašnjosti tijela te pomaže u dijagnosticiranju i praćenju određenih bolesti.

KORISNI LINKOVI