Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije  (m/ž) na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a, poradi duže zamjene za opravdano odsutnu radnicu u izvanbolničkoj Specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a.

 

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

(prvostupnik/ca)

 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad/licenca
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu ( zamolbu) kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad (presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 ( petnaest ) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku preporučeno poštom ili osobno na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – ING.MED. RADIOLOGIJE“

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili     e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada, uz simboličnu najamninu.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kinju.

Svi prijavljeni kandidati/kinje bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ