Back to Top

Category: Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

.

Ur. Broj: 218/2024

Slunj, 02. travnja 2024.

 

„APZ“ Arhitektonski projektni zavod-inženjering d.d., 10000 Zagreb, Grahorova 15

AG PLANUM d.o.o., 10000 ZAGREB, Svtog Mateja 85

ARHITEKTURA JAGIĆ j.d.o.o., 10000 ZAGREB, Vincenta iz Kastva 10

ARCHITECTONKA d.o.o., 10000 ZAGREB, Deanovečka ulica 46

 

 

 

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude – „Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za      

                     parkiralište na parceli k.č.br. 48 k.o. Slunj“

 

Naručitelj Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18a, 47240 Slunj, OIB:11752615071 pokrenuo je postupak nabave ” Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište na parceli k.č.br. 48 k.o. Slunj”, a za isti, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave za nabavu procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR bez PDV-a (za robu i/ili usluge), odnosno manje od 66.360,00 EUR bez PDV-a (za radove).

 

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/777-652, 047/777-334, 091 1777 660

E-mail: ivanka.magdic@ka.t-com.hr

Ime i prezime: Ivanka Magdić

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail: ivanka.magdic@gmail.com

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je „Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište na parceli k.č.br. 48 k.o. Slunj“ sukladno troškovniku i ostalim  traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu.

 

Predmet nabave obuhvaća:

 

 1. Faza: provjera projektnog zadatka s Naručiteljem, idejni prijedlog za osiguranje minimalno 40 parkirnih mjesta na raspoloživom neizgrađenom dijelu parcele

2.Faza:  tehnička dokumentacija

Naručitelj će osigurati pristup svim raspoloživim dokumentima u vlastitoj arhivi, a koji se odnose na predmetnu lokaciju u građevinskom, upravnom, posjedničkom  ili vlasničkom smislu.

Procijenjena vrijednost nabave: 25.500,00 eura (bez PDV-a)

 

 1. VRSTA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE

 

Sklapa se ugovor o nabavi za usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište na parceli k.č.br. 48 k.o. Slunj, sukladno ponudbenom listu, projektnom zadatku i troškovniku u kojem je naznačen naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz troškovnika koja se traži u nadmetanju.

Ponude samo za dio tražene količine iz troškovnika neće se razmatrati.

Ponuditelj je dužan ponuditi i pružiti predmetnu uslugu na način da ista odgovara svim tehničkim uvjetima koji su navedeni u pozivu za dostavu ponuda.

Količina predmeta nabave je definirana troškovnikom.

 

 1. MJESTO, NAČIN I ROK ISPORUKE

Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18a, 47240 Slunj

 

Rok izvršenja usluge: 25 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovori i  to po fazama:

 1. Faza : 10 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora
 2. Faza : 15 dana od izvršenja 1 faze

 

Izrada i dostava dokumentacije:

Ponuditelj treba dokumentaciju isporučiti u predviđenom roku realizacije i to u tri (3) istovjetna primjeraka u papirnatom formatu te u digitalnom obliku (USB , CD/DVD ili elektroničkom poštom), sve u izvornom doc, dwg, xls, pdf formatu te sve potpisano i ovjereno žigom. Projekti u elektroničkom obliku moraju činiti jednoznačno povezan cjelovit skup podataka (tekstualni dio i grafički dio) koji su elektronički oblikovani te koji su kao elektronički zapisi nazvani i poredani na način koji odgovara nazivu mapa i njihovom poretku u tiskanom obliku. Po uredno izvršenoj usluzi projekt postaje vlasništvo Naručitelja a odabrani Ponuditelj zadržava autorsko pravo.

 1. DOKAZI SPOSOBNOSTI

 

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:

 

4.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 

Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva za dostavu ponude (Prilog II). Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.

 

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

 

Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

 

 1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,

ili

 1. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a),

ili

 1. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.

 

4.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnim zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) .

 

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti  a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude, ili

 

 1. b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, ili

 

 1. c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći dokument.

 

4.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

 

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

 

5.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

 

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

 

Izvod ili Izjava  kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

 

Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

 

NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.

Prije sklapanja Ugovora naručitelj može zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, osim ako je u ponudi već dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje naručitelja, ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti dokumenti ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu starosti tj. datuma izdavanja).

 

 1. JAMSTVA

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

 

Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, i to u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi usluge dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % od vrijednosti ugovora  bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u jednom od navedenih oblika:

 

a.izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv“ i „ bez prigovora“ (iz jamstva mora biti vidljiva svrha izdavanja)

ili

b.obična ili bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja (DOM ZDRAVLJA SLUNJ, Plitvička 18 a, 47240 SLUNJ, OIB:11752615071  ).

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, izjavu da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti jamstvo u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, i to u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi usluga (PRILOG III). Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.

 

 

 

 

 1. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

 

Odabrani ponuditelj radi propuštanja radnji i nepoštivanja obveza iz Ugovora snosi odgovornost i preuzima obvezu plaćanja ugovorne kazne i naknade eventualne štete prema Naručitelju i trećim osobama.

 

Ako Izvršitelj ne izvrši ugovoreni posao u roku, Naručitelj ima pravo obračunati, a Izvršitelj se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini od tri promila (3‰) od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

 

Ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% ugovorene vrijednosti usluge, što ne isključuje pravo Naručitelja na podnošenje zahtjeva za naknadu pretrpljene štete.

 

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

 1. PONUDBENI LIST (PRILOG I.) (ispunjen, pečatiran i potpisan od strane ovlaštene osobe Ponuditelja);
 2. IZJAVA (PRILOG II.) (ispunjenu, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštene osobe Ponuditelja);
 3. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA (PRILOG III.) (ispunjenu, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštene osobe Ponuditelja);
 4. TROŠKOVNIK (ispunjen, pečatiran i potpisan od strane ovlaštene osobe Ponuditelja);
 5. DOKAZE (traženi dokumenti).

9.  CIJENA

 

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena je nepromjenjiva.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Obaveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na inozemne ponuditelje, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno oporezivanja dobara pri uvozu prema mjestu odredišta.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

 

10.  ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa i dostave zapisnika kojim se potvrđuje izvršavanje usluga u skladu s važećim propisima doznakom na žiro-račun ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

Plaćanje će se izvršiti po fazama kako slijedi:

 1. faza: 30% od ukupne vrijednosti nakon 1.faze
 2. faza:70% ukupnog iznosa nakon izvršenja usluge

 

 

11.  ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponude.

 

12.  KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom i kvalitetom tražene robe sukladno Pozivu za dostavu ponuda, a koja je određena prema najnižoj cijeni.

 

13.  JEZIK PONUDE

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.

Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku s prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku.

 

 1. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDA

 

Molimo Vas da ponudu s obaveznom naznakom: PONUDA ZA – „Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište na parceli k.č.br. 48 k.o. Slunj“  dostavite najkasnije do 10.04.2024. godine, do 12:00 sati na e-mail adresu: kada će ujedno biti i otvaranje ponuda.

 

Otvaranje ponuda nije javno. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka bit će isključene.

 

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti, nadopuniti ili povući svoju ponudu.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku.

Ako je primjenjivo, u slučaju dostave dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno, odnosno koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, isti moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

 

15.  ROK  I MJESTO OTVARANJA PONUDA

 

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2024. godine do 12.00 sati.

Otvaranje ponuda održat će se 10. travnja 2024. godine u 12.00 sati u prostorijama Doma zdravlja Slunj. Otvaranje ponuda nije javno.

 

16.  ODLUKA O ODABIRU / ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

 

Rok za donošenje odluke o odabiru/odluke o poništenju iznosi 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj će Odluku  o odabiru najpovoljnije  ponude dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

 

 

Dom zdravlja Slunj

NATJEČAJ – ING. MED. RADIOLOGIJE

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije  (m/ž) na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a, poradi duže zamjene za opravdano odsutnu radnicu u izvanbolničkoj Specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a.

 

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

(prvostupnik/ca)

 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad/licenca
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu ( zamolbu) kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad (presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 ( petnaest ) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku preporučeno poštom ili osobno na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – ING.MED. RADIOLOGIJE“

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili     e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada, uz simboličnu najamninu.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kinju.

Svi prijavljeni kandidati/kinje bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

NATJEČAJ – dr.med. OOM 01 SLUNJ

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – poradi duže zamjene za opravdano odsutnu radnicu  – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 01  u Slunju, Plitvička 18a.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi                     pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz

            područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 01 SLUNJ“.

 

 

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju  u neposrednoj blizini mjesta rada uz simboličnu najamninu.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

NATJEČAJ – MED. SESTRA. – ZAMJENA U OOM 04 RAKOVICA

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta jedne med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme za vrijeme duže opravdane spriječenosti za rad medicinske sestre u Ordinaciji obiteljske/opće medicine 04 u Rakovici u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj.

 

Opis poslova: poslovi medicinske sestre / medicinskog tehničara u ordinaciji obiteljske (opće) medicine

 

 Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.

Prijave na natječaj  podnose  se u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med. sestra/med. tehničar u OOM 04 u Rakovici“.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

NATJEČAJ – PRIPRAVNIK – PRVOSTUPNIK FIZIJATRIJE

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, jednog ( 1 ) prvostupnika /prvostupnice fizioterapije u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije Doma zdravlja Slunj, na određeno vrijeme, mjesto rada Slunj

 

 Uvjeti:

 • VŠS – završen preddiplomski stručni studij fizioterapije
 • bez radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju fizioterapije),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • potvrda od HZZ-a da se vodi u evidenciji nezaposlenih
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PRIJAVA NA NATJEČAJ – PRIPRAVNIK PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE “.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.