Back to Top

TRENUTNI NATJEČAJI

NATJEČAJ – ING. MED. RADIOLOGIJE

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije  (m/ž) na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a, poradi duže zamjene za opravdano odsutnu radnicu u izvanbolničkoj Specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a.

 

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

(prvostupnik/ca)

 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad/licenca
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu ( zamolbu) kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad (presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 ( petnaest ) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku preporučeno poštom ili osobno na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – ING.MED. RADIOLOGIJE“

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili     e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada, uz simboličnu najamninu.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kinju.

Svi prijavljeni kandidati/kinje bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

NATJEČAJ – dr.med. OOM 01 SLUNJ

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – poradi duže zamjene za opravdano odsutnu radnicu  – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 01  u Slunju, Plitvička 18a.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi                     pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz

            područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 01 SLUNJ“.

 

 

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju  u neposrednoj blizini mjesta rada uz simboličnu najamninu.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

NATJEČAJ – PRIPRAVNIK – PRVOSTUPNIK FIZIJATRIJE

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, jednog ( 1 ) prvostupnika /prvostupnice fizioterapije u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije Doma zdravlja Slunj, na određeno vrijeme, mjesto rada Slunj

 

 Uvjeti:

 • VŠS – završen preddiplomski stručni studij fizioterapije
 • bez radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju fizioterapije),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • potvrda od HZZ-a da se vodi u evidenciji nezaposlenih
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PRIJAVA NA NATJEČAJ – PRIPRAVNIK PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE “.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

NATJEČAJ – MED. SESTRA. – ZAMJENA U OOM 04 RAKOVICA

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta jedne med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme za vrijeme duže opravdane spriječenosti za rad medicinske sestre u Ordinaciji obiteljske/opće medicine 04 u Rakovici u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj.

 

Opis poslova: poslovi medicinske sestre / medicinskog tehničara u ordinaciji obiteljske (opće) medicine

 

 Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.

Prijave na natječaj  podnose  se u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med. sestra/med. tehničar u OOM 04 u Rakovici“.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta jedne med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme po pribavljanju Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje, u djelatnosti sanitetskog prijevoza u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj,  Slunj, Plitvička 18 A.

 

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

 

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju završenu edukaciju iz uvjeta natječaja, a ako budu izabrani, u obvezi su je obaviti prije sklapanja Ugovora o radu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med.sestra/med.tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza“.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=117207684

 

Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost doktorice u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 03  u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6.,  u očekivanom trajanju od 1 godine.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )
       vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.  

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 03 CETINGRAD“.
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=117209002

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan uz simboličnu najamninu i korištenje službenog automobila.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Slunj kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju, te poništiti natječaj.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.