Back to Top

ZAVRŠENI NATJEČAJI

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Slunj, na mandat od četiri godine.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
 • potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik).

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18a, s naznakom “Natječaj za ravnatelja  – ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320414.html.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Slunj kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

            Dom zdravlja Slunj

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 01  u Slunju, Pltvička 18a u očekivanom trajanju od 1 godine.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit za one koji su ga bili dužni polagati
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva osim onih koji nisu u obvezi odraditi pripravnički staž
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku) za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita
 • odobrenje za samostalan rad (presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.                         

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 01 SLUNJ“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju uz simboličnu najamninu.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

NN 29/2021 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8313881.html

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta med. sestre/med. techn odnosno  poradi zamjene za vrijeme opravdane spriječenosti za rad medicinske sestre u Ordinaciji dentalne medicine u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6., Cetingrad u očekivanom trajanju od godine dana.

 

Opis posla: poslovi asistiranja doktoru dentalne medicine, administrativni poslovi (naručivanje pacijenata, vođenje dentalnih kartona pacijenata, izdavanje računa), komunikacija s pacijentima, komunikacija s HZZO-om, komunikacija sa zubotehničkim laboratorijem.

 

Uvjeti:  SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina

 • SSS medicinska sestra/tehničar ili dentalni asistent/ica u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – dentalni asistent/ asistentica u Ordinaciji dentalne medicine u Cetingradu“.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta jedne med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme za vrijeme opravdane spriječenosti za rad medicinske sestre u Ordinaciji obiteljske/opće medicine u Slunju 02 u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj,  Slunj, Plitvička 18 a, u očekivanom trajanju od godine dana.

Opis poslova: poslovi medicinske sestre / medicinskog tehničara u ordinaciji obiteljske (opće) medicine

 Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te se čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med. sestra/med. tehničar u OOM 02 u Slunju“.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme Službi zajedničkih poslova Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18 a, zbog zamjene za duže bolovanje

 

Uvjeti:

SSS /VŠS ekonomskog smjera – računovodstvo i financije
najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u knjigovodstvenim, računovodstvenim i financijskim poslovima, poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu
dobro poznavanje rada na računalu, korištenje MS OFFICE paketa (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
poželjan vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
dokaz o radnom iskustvu i poznavanju rada na računalu
preslika vozačke dozvole „B“ kategorije
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja – od 19.travnja do 26.travnja 2021.godine. 

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a, uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA“.

 

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob. 091/1777660 ili E-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja!