Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

 

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, jednog ( 1 ) prvostupnika /prvostupnice fizioterapije u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije Doma zdravlja Slunj, na određeno vrijeme, mjesto rada Slunj

 

 Uvjeti:

  • VŠS – završen preddiplomski stručni studij fizioterapije
  • bez radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti :

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju fizioterapije),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
  • potvrda od HZZ-a da se vodi u evidenciji nezaposlenih
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PRIJAVA NA NATJEČAJ – PRIPRAVNIK PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE “.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

 

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.